Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Proč absolvovat zkoušku ECDL

CO MŮŽE ECDL PŘINÉST JEDNOTLIVCŮM?

 • ECDL CERTIFIKÁT … mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni, a to nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s počítačem
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle "objeví spoustu nového"
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

 

CO MŮŽE ECDL POSKYTNOUT VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACI?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … o tom, že vzdělávaná osoba již má základní počítačové znalosti a dovednosti, a že je tedy možné na tento základ bez problémů navázat dalším odborným vzděláváním
 • NÁSTROJ NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ … vzdělávané osoby jsou si vědomy, že jim nepostačí pouhá účast na běžném procesu vzdělávání, ale že budou nuceny podstoupit nezávislé a objektivní ověření získaných znalostí a dovedností
 • OBJEKTIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU … kterou může vzdělávací organizace cíleně využít při následném vzdělávání nebo zvyšování kvality svých služeb

 

CO MŮŽE ECDL POSKYTNOUT ZAMĚSTNAVATELŮM?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech, neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat" a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVĚ POSOUDIT … počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ … na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI ECDL ("5P")

 • MĚŘITELNOST … všechny certifikační programy mají definovány své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a detailně specifikují požadovaný rozsah a hloubku znalostí a dovedností
 • PRAKTIČNOST … drtivá většina otázek a úkolů je "ze života", testy probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi
 • STANDARDIZACE … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné testovací otázky a úkoly, stejná procesní pravidla a podmínky testování a vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • OBJEKTIVITA … je zjišťována mezinárodně platnou metodikou hodnocení testů, národní a mezinárodní inspekcí kvality a národními profesními neziskovými organizacemi, které jsou garanty kvality procesu testování
 • NEZÁVISLOST … testování je nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů