Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

je mezinárodně rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová gramotnost) a ECDL Advanced (profesionální znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová gramotnost" a současně určuje metodu, jakou je základní počítačová gramotnost ověřována.

 

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena převážně na praktických testech, pomocí kterých se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna využívat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus). Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

 

KONCEPT ECDL

(v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (zejména na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat. Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, kde nejznámější a nejrozšířenější je program ECDL Core (základní a úplná počítačová gramotnost) a program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti).

 

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou a nezávislou metodu pro ověření počítačových znalostí a dovedností, základní počítačové gramotnosti i profesionálních počítačových znalostí a dovedností, a to formou převážně praktických testů v reálném prostředí.

 

GARANCE KVALITY PROCESU ECDL TESTOVÁNÍ

Garanty jednotné vypovídací schopnosti ECDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F ), nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu ve světě.

 

ECDL Foundation je výhradním vlastníkem práv konceptu ECDL testování a pro jeho provozování uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Tito národní licenciáti spolu se sublicenciáty zodpovídají za lokalizaci vybraných ECDL programů v příslušném národním prostředí a stávají se v tomto smyslu garanty kvality ECDL testování. Mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL Certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL Foundation.

 

ECDL testy lze skládat pouze v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu příslušným licenciátem nebo sublicenciátem, a to v kterékoli členské zemi. Informace o členských zemích a kontakty na oficiální stránky příslušných národních licenciátů naleznete na stránkách ECDL Foundation.

 

ECDL - EVROPSKÝ STANDARD

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.

Jednotný způsob testování a systém mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost počítačových znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj pro personální politiku. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují informatiku dle ECDL Sylabu a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou nezávislých a objektivních ECDL testů – získané ECDL Certifikáty pak pomáhají absolventům při vstupu do pracovního procesu. Často je koncept ECDL využíván ve světě ministerstvy školství jako nástroj pro počítačové vzdělávání pedagogů. Mnoho členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.